Vi sköter din Redovisning och lönehantering

Eller ring: 0704 59 17 56

Kompetens och personligt bemötande

Anlin Redovisning AB är en auktoriserad redovisningsbyrå och vi arbetar enligt Rex (Svensk standard för redovisningstjänster) vilket garanterar en hög kvalitet i redovisningen. Rex är ett ramverk med grundläggande principer och riktlinjer som bygger på att skapa kvalitativa redovisningstjänster.

Vi vill hjälpa dig att utveckla ditt företag utifrån dina ekonomiska parametrar. Vi vill helt enkelt vara din naturliga samtalspartner i alla ekonomiska frågor både avseende företagets och din privata ekonomi. Vi vill förenkla ditt företagarliv. Vår ambition är att alltid förbättra vår effektivitet i arbetssätt och att använda de bästa och mest anpassade tekniska verktygen.

 

Det ska vara enkelt!

Varje månad skickar du in dina verifikationer och löner, sedan sköter vi all lönehantering och skatterapportering åt ditt företag.

10 arbetsdagar efter att vi har fått ditt material får du varje månad en rapport som innehåller information om vilken F-skatt du ska betala, moms för perioden, sociala avgifter och löneskatt. Så att du vet exakt vad du ska betala in till skatteverket, enklare kan det inte bli.

Har du några frågor, tveka inte att höra av dig!

Rådgivning

I arbetet med bokföringen kan vi bidra till att skapa en förståelse för problem, hitta nya möjligheter, få upp ögonen för saker som kan bli bättre och ger förslag på hur rutiner och uppföljningar bör införas och planeras.

Lagar & förordningar

Du som företagare måste hålla dig uppdaterad på alla de nya lagar och regler som är i ständig förändring. Vi utbildar oss kontinuerligt för att hålla oss uppdaterade, vilket gör att vi kan hjälpa dig att se möjlighet till avdrag, skatteplanering, öka dina vinst-, utvecklings- och expansionsmöjlighet m.m.

Klicka på knapparna
för senaste informationen
och nyheter från SRF

Här får du en snabb offert

Fyll i formuläret nedan och beskriv vad du behöver hjälp med så återkommer jag inom 2 dagar med ett prisförslag.
Självklart går det alldeles utmärkt att kontakta mig på telefon eller mail. Kontaktuppgifterna hittar du här!

Mer än bara redovisning!

Anlin Redovisning erbjuder så mycket mer än bara redovisning och självklart är vi auktoriserade utav SRF.
Här nedan kan du läsa allt om vad vi erbjuder för typ av tjänster. Klicka på rubrikerna för att läsa mer.

Löpande bokföring

Löpande bokföring är termen för att kontinuerligt bokföra alla ekonomiska transaktioner i ett företag. Det kan till exempel handla om att bokföra kvitton, kundfakturor och leverantörsfakturor. Från den löpande bokföringen kan företaget ta fram rapporter som ligger till grund för skatterapportering och årsredovisningar. Vi är en helhetsleverantör av bokföringstjänster och erbjuder utöver den löpande bokföringen hjälp med skatterapportering, årsbokslut,  upprättande av periodisk sammanställning och årsredovisning, mm.

Vi erbjuder en helhetslösning för dig som kund. Det innebär att som kund hos Anlin Redovisning AB skickar du varje månad in de underlag som behövs för att göra bokföringen. Efter att vi har bokfört det material du skickat in får du en sammanställning där du kan se den ekonomiska utvecklingen för ditt företag. För att ytterligare underlätta ditt arbete har vi ofta en så kallad titt-behörighet till våra kunders bank- och skattekonton. Därigenom kan många mindre frågeställningar klaras ut snabbt och du som kund behöver inte själv skriva ut bankkontoutdrag.

Allmänt om vad bokföringsskyldigheten innebär:
-Att löpande bokföra alla affärshändelser så att de kan presenteras i registreringsordning (grundbok) och i systematiskt ordning (huvudbok).
-Att se till att det finns verifikationer för alla bokföringsposter.
-Att arkivera räkenskapsinformationen i ordnat skick och på betryggande sätt inom landet under minst 7 år.

Tänk på att även uppgifter på disketter, cd och hårddiskar kan vara räkenskapsinformation. Att upprätta årsbokslut eller årsredovisning

 

Fakturering

Företagsrutiner för fakturering kan se olika ut. Arbetet med att skicka ut fakturor är ofta tidskrävande. Man ska både göra fakturan, och bevaka betalningen. Om man inte får betalt så ska man skicka påminnelser. I kundreskontran får man en överblick över vilka fakturor som skickats, vilka som betalats och vilka betalningar som är försenade.

Efter varje avslutad period skickar vi ut en rapport som summerar den ekonomiska verksamheten under perioden. En del av den rapporten, som vanligtvis skickas ut en gång i månaden, är kundreskontran. Det gör att du enkelt får en överblick över vilka kunder som borde kontaktas och eventuellt skickas en påminnelsefaktura till. Vi kan också hjälpa till med arbetet att skicka ut påminnelser.

Den huvudsakliga funktionen hos en kundreskontra är att kunna läsa av vilka fakturor som har skickats ut, vilka som betalats och om det finns fakturor som förfallit till betalning. I kundreskontran noterar företaget alla kundfakturor som skickas ut och matchar det mot alla kundbetalningar som kommer in

Vad ska framgå av fakturan?

Momsregistreringsnummer, datum och varornas eller tjänsternas omfattning och art är några av de uppgifter som ska finnas med i alla fakturor. Vid till exempel momsfri försäljning och omvänd skattskyldighet ställs även en del andra krav.

 

Lönehantering

Att sköta lönehanteringen kan både vara tidskrävande och krångligt – i synnerhet bokföringen och skatterapporteringen. Vi hjälper dig med detta.

Bokföring av löner upplevs av många företagare som krångligt. Det kan vara svårt att veta hur till exempel semester och sjukdom ska bokföras. Vi har gedigen erfarenhet av att sköta all lönehantering för våra kunders räkning. Det enda du behöver göra är att rapportera in vilken lön du tänker betala ut till dig och dina kollegor. Sedan sköter vi all bokföring och rapportering till skatteverket. När det är dags för rapportering av kontrolluppgifter till Skatteverket sköter vi även detta. Vi kan hjälpa till att ta fram bra rutiner kring lön t ex för personalens frånvaro/tids rapportering samt rese- & utläggsredovisning. Vi kan även vara behjälpliga i allehanda personalfrågor.

Vad är lönehantering? I termen lönehantering ingår allt från beräkning och utbetalning av lön, till bokföring och rapportering till Skatteverket. I större företag sköter ofta en intern löneavdelning allt arbete med lönehanteringen. För att underlätta det arbetet finns mjukvaruprogram som endast är fokuserade på lönehantering. Att sköta lönehanteringen på detta sätt kan spara mycket pengar i stora bolag med hundratals anställda men programmens komplexitet gör att de sällan ger någon större tidsbesparing för mindre bolag – dessutom är licenskostnaden ofta relativt hög.

I mindre företag vet man ofta som företagsledare eller ägare vilken lön som ska betalas ut till personalen varje månad. För en erfaren person är det inte svårt att bokföra lönerna korrekt i ett vanligt bokföringsprogram och rapportera det till skatteverket.

Bokslut

Varje år måste Ditt företag ta fram ett årsbokslut för att kunna göra bolagets deklaration samt för att färdigställa räkenskaperna för revision. Bokslutet är en sammanställning av bokföringen. Det finns olika typer av bokslut. Vilken typ ditt företag ska upprätta beror bland annat på företagets omsättning.

Bokslutet är också viktigt för Dig som företagare, eftersom Du härigenom får en tydlig bild av hur det går för Ditt företag. Ett bra bokslut är ett avgörande underlag vid förhandlingar med exempelvis banker, kreditgivare, kunder och leverantörer.

Det är också en viktig utgångspunkt för ett bra budgetarbete och för uppföljning av lönsamhet och lönsamhetsförbättrande åtgärder.

Vad är ett årsbokslut?

Att upprätta årsbokslutet innebär att ställa samman alla affärstransaktioner för ett helt verksamhetsår i de två dokumenten resultaträkning och balansräkning. Men innan du kan göra detta, måste du kontrollera att allting värderats korrekt. När du bokfört alla löpande affärshändelser och gjort de vanliga periodiseringarna, har du fått fram ett preliminärt resultat för räkenskapsåret och preliminära saldon på dina tillgångs- och skuld – konton. Det är då dags att gå igenom alla balanskonton och avgöra om du behöver göra några justeringar – om det t ex finns några tillgångar som har minskat i värde. Att du ska göra klart balansräkningens poster före resultaträkningen, beror på att alla justeringar av värdet på tillgångar, avsättningar och skulder också påverkar företagets resultat. Du kan alltså inte avsluta din resultaträkning förrän du gått igenom alla balansposter.

Deklaration

Vi utför deklarationer åt enskilda bolag, handelsbolag, kommanditbolag samt årsredovisningar och deklarationer åt aktiebolag. Vi utför även privata deklarationer åt bolagens delägare, inklusive K10-blanketter.

I vårt åtagande ingår att ta vara på Dina avdragsrättigheter och att hjälpa Dig och Ditt företag att få en god skatteekonomisk planering. Vi deltar varje år på kvalificerade skattekurser som anordnas av ledande experter på området och tar del av den senaste litteraturen för att tillvarata Dina intressen på ett så bra sätt som möjligt.

Vi sköter all skatterapportering åt våra kunder. Det inkluderar allt från månatlig arbetsgivardeklaration och momsrapportering, till den årliga inkomstdeklarationen.

Vad är en inkomstdeklaration?

Alla juridiska personer måste varje år skicka in en inkomstdeklaration till Skatteverket. För fysiska personer är det inkomstdeklaration 1 (INK 1) som kommer förifylld från Skatteverket. Den är idag enkel att rapportera in för de allra flesta löntagare. För företagsägare kan det dock vara lite mer komplicerat.

För juridiska personer som är aktiebolag eller ekonomisk förening ska inkomstdeklaration 2 lämnas in till Skatteverket. I inkomstdeklaration 2 ingår tre delar:

Huvudblanketten: här rapporteras primärt vilket resultat som företaget gjort under perioden – vilket läses ut från företagets resultatrapport.

Räkenskapsschema (INK2R): här rapporteras en fullständig resultat- och balansräkning. Uppgifterna hämtas från företagets årsredovisning.

Skattemässiga justeringar (INK2S): här rapporteras de justeringar som gjorts från årets resultat i årsredovisningen för att se resultatet varifrån bolagsskatten ska beräknas. Justeringar kan till exempel göras för bilförmån och outnyttjade förluster från tidigare år.

Årsredovisning

Årsredovisningen är en sammanställning av ett företags ekonomiska verksamhet under ett räkenskapsår. Alla aktiebolag måste varje år upprätta en årsredovisning och skicka in den till Bolagsverket. Vi hjälper dig med detta, samt sköter även dialogen med revisorn i de fall bokföringen och årsredovisningen ska genomgå revision. Vi har goda kontakter med revisionsbyråer och kan även rekommendera lämpliga revisionsbyråer som passar just ditt företags behov.

Vi erbjuder en helhetslösning för våra kunder. Under arbetet med att ta fram årsredovisningen kontaktar vi er för att säkerställa att årsredovisningen blir enligt era önskemål. När årsredovisningen är färdig och påskriven sköter vi rapporteringen till Bolagsverket.

Vad är en årsredovisning?

Årsredovisningen är en sammanställning över ett företags ekonomiska verksamhet under ett räkenskapsår. Den syftar till att ge ledning, anställda, kunder och potentiella investerare en översikt över företagets ekonomiska ställning och vara ett beslutsstöd för dessa parter. Årsredovisningen som skickas in till Bolagsverket är därför en publik handling som man kan begära att få ut från Bolagsverket – men då till en kostnad.

För mindre bolag är de huvudsakliga delarna i årsredovisningen resultaträkning och balansräkning. Resultaträkningen visar hur företaget har gått under räkenskapsåret. Här kan man till exempel se hur stor försäljning och vinst bolaget har haft. Balansräkningen är en ögonblicksbild över vilka tillgångar företaget har vid räkenskapsårets sista dag – samt hur dessa tillgångar finansieras. Större bolag har ofta även en kassaflödesrapport där man kan utläsa penningströmmarna ett företag har haft under året. Som stöd till dessa tre delar i årsredovisningen finns noter som ytterligare förklarar vissa utvalda poster. Ett företag kan till exempel ha en not som förklarar hur stor del av personalkostnaden som har gått till olika kategorier av löntagare.

Rådgivning

Den person som sköter ett bolags bokföring får en god insyn i företagets ekonomi. I vår rådgivningsverksamhet kombinerar vi den förståelsen med ett gediget kunnande i företagsutveckling, strategi och skatterådgivning. Det gör att vi kan hjälpa våra kunder med kvalificerad rådgivning i allt från ekonomiska frågeställningar till organisation, implementering och strategi.

Under arbetet med den löpande bokföringen uppkommer ofta mindre frågeställningar kring vilka kostnader som ett företag kan bokföra och hur företag undviker att betala onödigt mycket skatt. I bokslutsarbetet är det viktigt att få rådgivning kring hur stor del av resultatet som man som företagare borde ta ut i lön respektive utdelning.

I arbetet med bokföringen kan vi bidra till att skapa en förståelse för problem, hitta nya möjligheter, få upp ögonen för saker som kan bli bättre och ger förslag på hur rutiner och uppföljningar bör införas och planeras.

All form av kvalificerad rådgivning sker efter överenskommelse med våra kunder.

Leverantörsreskontra

För att få en överblick över vilka leverantörsfakturor som kommit in, vilka som betalats och om det förfallit några fakturor, används en leverantörsreskontra.

Vi hjälper alltid dig som kund med att hålla en uppdaterad leverantörsreskontra. Efter varje avslutad period skickar vi ut en rapport som summerar den ekonomiska verksamheten under perioden. En del av den rapporten är leverantörsreskontran. Där presenteras vilka leverantörsfakturor som kommit in och som måste betalas. I rapporten kan du enkelt avläsa vilken leverantör som begär en betalning, kontonummer och OCR-nummer.

Vad är leverantörsreskontra?

Den huvudsakliga funktionen hos en leverantörsreskontra är att man som företagare ska kunna läsa av vilka fakturor som har betalats, vilka som ska betalas och om det finns fakturor som förfallit till betalning. I leverantörsreskontran noterar företaget alla fakturor som kommit in och matchar det mot alla leverantörsbetalningar som gått ut.

Rapportering till Skatteverket

Att rapportera hur mycket företaget ska betala i skatt är något alla företag måste göra. Många företagare tycker att skatterapporteringen kan vara komplicerad och tidskrävande – och det är lätt att missa ett datum eftersom olika rapporter ofta ska skickas in med olika frekvens. Oberoende hur ditt företags behov ser ut så kan du som kund hos Anlin Redovisning AB lugnt lämna över ansvaret att rapportera till Skatteverket till oss. Vi ger dig en sammanställning över vilka skatter ditt företag behöver betala, och när.

Vi sköter all skatterapportering – både skattedeklarationen som ska rapporteras på månatlig basis och bolagsdeklarationen som ska rapporteras en gång per år.. Det enda du behöver sköta är betalningen till Skatteverket. Som underlag för din betalning till Skatteverket skickar vi varje månad en sammanställning. I den sammanställningen finns ett avsnitt som förklarar vilken skatterapportering som skett och hur mycket ditt företag ska betala. För att underlätta ytterligare skriver vi också in vilket OCR-nummer du ska ange samt vilket konto du ska betala till. Enklare än så blir det inte.

Vad är rapportering till Skatteverket?

För de flesta företag består rapporteringen till Skatteverket av tre huvudsakliga rapporter – inkomstdeklaration, arbetsgivardeklaration och momsdeklaration. Det är utifrån dessa tre deklarationer som Skatteverket bestämmer hur mycket ett företag ska betala i bolagsskatt, arbetsgivaravgift samt moms. Inkomstdeklarationen, som också kallas självdeklaration eller bolagsdeklaration, sker en gång per år och det är denna rapport som bestämmer hur mycket ett företag ska betala i bolagsskatt Arbetsgivardeklaration rapporterar alla företag som har anställda. Skatten som ska betalas i samband med löneutbetalningar består av arbetsgivaravgift och skatt. Arbetsgivaravgift är en skatt som beräknas utifrån den bruttolön en anställd har.

Momsdeklarationen skickas in till skatteverket baserat på företagets omsättning.

 Momssatsen i Sverige är normalt 25%, men kan i vissa fall vara både 12% eller 6%. Det ska alltid framgå på en faktura vilken momssats som har använts för vilka varor. Vissa tjänster är momsfria.

Momsen som du som företagare ska betala är skillnaden mellan hur mycket moms du betalat för varor du köpt in i företagets verksamhet, och hur mycket moms du fått inbetalat från dina kunder.

För att korrekt rapportera momsen är det viktigt att den löpande bokföringen sköts korrekt. Det betyder att även kreditfakturor ska bokföras i rätt period.

Anlin Redovisning

Lycksjövägen 25, 136 70  Vendelsö

anna.skoglund@anlinredovisning.se

0704 59 17 56